Acatistul Maicii Domnului la icoana „Şapte săgeţi”

Rugăciunile începătoare, obligatorii:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slavă, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!

Condacul 1:

Celei alese dintre toate fiicele neamurilor, Fecioarei Măria, Maica Fiului lui Dumnezeu prin care a venit mântuirea lumii, cu umilinţă îi strigăm: Caută la viaţa noastră cea plină de scârbe; ştii scârbele şi durerile ce le-ai îndurat când ai fost pe pământ, fă cu noi după mila ta cea mare să-ţi cântăm aşa: Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Icosul 1:

Îngerul ce a vestit păstorilor din Betleem Naşterea Mântuitorului lumii, împreună cu puterile cereşti au cântat: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire». Iar tu, Maică, n-ai avut unde să-ţi pleci capul şi ai născut pe Fiul tău în staul, înfăşându-L în scutece şi punându-L în iesle. Cunoscând tristeţea sufletului tău îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că pe Fiul tău, cu glasul gurii tale L-ai mângâiat;

Bucură-te, că Pruncul Cel veşnic cu scutece L-ai înfăşat;

Bucură-te, că pe Cel ce ţine lumea, cu lapte L-ai hrănit;

Bucură-te, că staulul dobitoacelor ca un rai s-a arătat;

Bucură-te, că Tron de heruvimi, pe pământ te-ai arătat;

Bucură-te, că în naştere şi după naştere, Tu Fecioară ai rămas;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Condacul 2:

Văzând Dumnezeiescul Prunc culcat în iesle, au venit păstorii să I Se închine, vestind cele spuse de înger despre Acesta. Iar Maria păstra cuvintele acestea în inima ei. Şi după opt zile Pruncul a primit numele Iisus ca Om, după Lege. Văzând smerenia ta Maică şi Fecioară, îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

Având credinţă statornică în Dumnezeu şi împlinind Legea, într-a 40-zi au adus la Templu pe Iisus părinţii Săi şi L-au pus înaintea Domnului, împreună cu jertfele de curăţire cum era scris în Lege. Noi, însă cântăm aşa:

Bucură-te, că pe Făcătorul lumii, în Templu L-ai adus îndată;

Bucură-te, că de Dreptul Simeon, cu bucurie ai fost întâmpinată;

Bucură-te, Una curată între femei binecuvântată;

Bucură-te, că scârba ca pe o cruce în smerenie ai purtat-o;

Bucură-te, că voia lui Dumnezeu, totdeauna ai ascultat-o;

Bucură-te, că pildă de răbdare şi de smerenie ne-ai arătat;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Condacul 3:

Cu putere de Sus ai fost întărită, Maica Domnului, când ai auzit cuvintele Dreptului Simeon: «Acesta este spre căderea şi ridicarea multora în Israel şi ca un semn care va stârni împotrivire şi prin sufletul tău va trece sabie ca să descopere gândurile multor inimi». Mare scârbă a străpuns atunci inima ta, o, Maica Domnului şi cu durere ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Plănuind Irod să nimicească pe Prunc, a trimis să ucidă pe toţi copiii Betleemului, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care-l aflase de la magi. Dar după porunca lui Dumnezeu dată prin înger lui Iosif în vis, toată sfânta familie a fugit în Egipt şi a rămas acolo şapte ani până la moartea lui Irod. De aceea îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că greul călătoriei cu dragoste l-ai suferit;

Bucură-te, că idolii au căzut, de puterea Fiului tău biruiţi;

Bucură-te, că între necredincioşi ani ai petrecut;

Bucură-te, că din Egipt cu Pruncul şi cu Iosif în Nazaret ai venit;

Bucură-te, că aici la Iosif dulgherul, în sărăcie ai trăit;

Bucură-te, că-n toată viaţa, ai muncit foarte cinstit;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Condacul 4:

Vifor de tristeţe a cuprins pe Maica lui Dumnezeu, întorcându-se din Ierusalim şi neaflând în cale pe Pruncul Iisus. S-au întors şi L-au aflat după trei zile, şezând în Templu, ascultând şi întrebând pe cărturari. Deci I-a zis Lui Maică: «Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi». Iar El a zis către ei: «De ce era să Mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu?» Şi Maica păstrând aceste cuvinte în inimă, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

Domnul Iisus a străbătut toată Galileea, învăţând prin sinagogi şi propovăduind Evanghelia împărăţiei, vindecând orice boală şi orice neputinţa în popor şi a mers vestea despre Dânsul prin toată Siria încât i-au adus pe toţi bolnavii, demonizaţii şi neputincioşii de I-a vindecat. Iar Tu Maică văzând profeţia împlinindu-se, cu durere ai cunoscut că se apropie timpul când Fiul tău va fi adus jertfă pentru păcatele lumii. De aceea te fericim Maică, şi-ţi cântăm:

Bucură-te, că pe Fiul tău în slujba poporului L-ai dat;

Bucură-te, căci cu inimă înfrântă lui Dumnezeu te-ai jertfit;

Bucură-te, că de potopul păcatelor lumea o ai mântuit;

Bucură-te, că ai zdrobit capul şarpelui cel vechi;

Bucură-te, că pe sine jertfă lui Dumnezeu te-ai adus;

Bucură-te, că tristă ai fost Maica Domnului Iisus;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Condacul 5:

Propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu, Iisus a mustrat mândria fariseilor ce se credeau drepţi şi care ascultând pildele Lui, înţelegeau că despre dânşii vorbea şi căutau ca să-L prindă, dar se temeau de popor care-L socotea Prooroc. Ştiind acestea, Maica Domnului scârbită pentru Fiul ei, se temea să nu-L omoare Şi întristată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

Văzând unii dintre iudei învierea lui Lazăr, au mers la farisei şi le-au spus ce a făcut Iisus. Caiafa care era mare preot în anul acela, a zis: «Mai bine este nouă ca să moară Unul pentru popor şi să nu piară tot neamul» şi de atunci căutau cum să-L omoare. Noi însă, Preacurată îţi cântăm:

Bucură-te, că ai născut pe Mântuitorul lumii întregi;

Bucură-te, Maica Domnului că suferinţele le înţelegi;

Bucură-te, Împărăteasa cerurilor cea binecuvântată;

Bucură-te, că doar tu te rogi pentru lumea toată;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Condacul 6:

Iuda – unul din cei doisprezece, la început apostol apoi vânzător, s-a dus la mai-marii preoţi să-şi vândă Învăţătorul. Iar ei auzind s-au bucurat şi i-au făgăduit arginţi, ca plată. Tu însă, Maica Domnului, scârbită pentru iubitul tău Fiu, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

Stând la Cină cu ucenicii Săi, Domnul Hristos, a spălat picioarele acestora, dând pildă de smerenie şi le-a zis lor: «unul dintre voi Mă va vinde». Noi însă, Maica lui Dumnezeu, suferind împreună cu Fiul, îţi cântăm acestea:

Bucură-te, Maica Domnului de ale inimii dureri chinuită;

Bucură-te, că în valea plângerii, ai suferit multscârbită;

Bucură-te, că în rugăciune ţi-ai găsit bun adăpost;

Bucură-te, că celor scârbiţi într-una bucurie le-ai fost;

Bucură-te, potolirea întristărilor noastre;

Bucură-te, că ne izbăveşti din păcate;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Condacul 7:

Vrând să arate iubirea Sa de oameni şi mulţimea milei sale, Domnul Hristos la Cina cea de Taină, împărtăşind pe ucenicii Săi cu sfânt Trupul Său şi Preacuratul Său Sânge, le-a poruncit să facă pururea aceasta în Numele Său. Iar cu bucurie au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

Nouă minune a arătat Domnul ucenicilor Săi, prin făgăduinţa că le va trimite pe Duhul Său cel Sfânt şi Mângâietor, Cel ce de la Tatăl purcede, şi care va mărturisi despre Dânsul şi-i va învăţa tot adevărul. Iar noi, cu Duhul Sfânt, îţi cântăm:

Bucură-te, a Duhului celui Sfânt cămară;

Bucură-te, Palat atotluminos şi prea-înfrumuseţat;

Bucură-te, largă încăpere a lui Dumnezeu-Cuvântul;

Bucură-te, că ai adus din ceruri pe Mărgăritarul-Sfântul;

Bucură-te, că prin naştere, uşile raiului ni le-ai deschis;

Bucură-te, că semn al milei cereşti, nouă ni te-ai arătat;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Condacul 8:

Străin lucru şi dureros este, că Iuda cu un sărut şi-a vândut învăţătorul. Ostaşii şi comandantul lor L-au prins pe Iisus şi, legându-L L-au dus la arhiereul Ana mai întâi, apoi la Caiafa. Maica Domnului aştepta hotărârea pentru Iubitul său Fiu, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Iudeii toţi L-au dus pe Iisus de la Caiafa la Pilat în pretoriu, părându-L că este un făcător de rele. Pilat L-a cercetat şi le-a spus lor că nici o vină n-a aflat într-Însul. Noi însă, îţi cântăm acestea:

Bucură-te, că ai avut inima de durere zdrobită;

Bucură-te, că pentru Fiul tău ai plâns preascârbită;.

Bucură-te, că pe Fiul tău cel iubit L-ai văzut la judecată;

Bucură-te, că fără cârtire ai răbdat durerea toată;.

Bucură-te, roaba Domnului, ce plângi şi te tânguieşti;

Bucură-te, Împărăteasa lumii, ce rugăciunile noastre le primeşti;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Condacul 9:

Toate neamurile te fericesc, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, Stăpână şi Maica Răscumpărătorului nostru; cu naşterea ta ai adus bucurie la toată lumea. Apoi ai avut mare scârbă, văzând pe Fiul tău batjocorit, la chinuri şi moarte vândut. Noi, însă, cântare de umilinţă îţi aducem, o, Preacurată, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Cei mai vestiţi ritori nu pot să spună, Mântuitorule, suferinţele ce le-ai purtat, când ostaşii Ţi-au împletit cunună de spini şi Ţi-au pus-o pe cap, îmbrăcându-te în haină roşie. Noi cunoscând suferinţa Ta, şi a Maicii Tale celei preacurate; îi cântăm aşa:

Bucură-te, că ai văzut pe Fiul tău, scuipat şi bătut;

Bucură-te, că pe Cel ce L-ai hrănit la sân, dispreţuit L-ai văzut;

Bucură-te, că în haină roşie şi cu spini încununat L-ai văzut;

Bucură-te, că împreună cu El ai pătimit;

Bucură-te, că L-ai văzut pe Dânsul, de ucenici părăsit;

Bucură-te, că de judecătorii cei fărădelege, L-ai văzut osândit;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Condacul 10:

Vrând să-L scape pe Iisus, Pilat a zis poporului iudeilor: «Este obiceiul de a vă elibera un întemniţat de Paşti. Vreţi să vă eliberez pe Împăratul iudeilor?» Atunci toţi au strigat: «nu pe El, ci pe Baraba!» Lăudând milostivirea lui Dumnezeu care a dat pe Unicul Său Fiu la moarte de Cruce, ca să ne izbăvească pe noi, de moartea cea veşnică, îi cântăm Lui: Aliluia!

Icosul 10:

Zid şi scăpare fii nouă, Stăpână, celor căzuţi în scârbe şi boli, că însăţi ai suferit, auzind pe iudei strigând: «Răstigneşte-L, răstigneşte-L!» Acum auzi-ne şi pe noi cei ce-ţi cântăm ţie:

Bucură-te, Maica milostivirii, ce ne-ai şters plânsul cel de durere;

Bucură-te, a păcătoşilor căzuţi, grabnică mântuire;

Bucură-te, a creştinilor mijlocitoare neruşinată;

Bucură-te, că de patimile cele rele ne mântuieşti îndată;

Bucură-te, că inimii înfrânte îi dăruieşti veselie;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Condacul 11:

Cântare de umilinţă aducem Mântuitorului lumii, Care de bunăvoie a mers la patimi şi moarte de cruce. Ostaşii L-au dus la Golgota şi L-au răstignit. Lângă crucea lui Iisus stăteau: Maica Lui şi mironosiţele femei. Deci, Iisus văzând pe Maică Să şi pe ucenicul pe care-l iubea, i-a zis Maicii Sale: «Femeie, iată fiul tău!»; apoi ucenicului Său: «Iată Maica ta!» şi din ceasul acela a luat-o ucenicul la sine. Iar tu, Maica Domnului, văzând pe Fiul tău pe Cruce murind, ai cântat cu amărăciune lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:

«FiuI meu şi Dumnezeule Veşnic, Creatorul a toată făptura, cum rabzi chinuri pe Cruce?» zicea, plângând Curata Fecioară. Prin străină naşterea Ta, am fost mai fericită decât toate maicile, dar vai mie, că văzându-Te acuma răstignit, sabia îmi străpunge inima. Noi amintindu-ne de durerea ta, plângând cântăm acestea:

Bucură-te, că de bucurie şi veselie n-ai avut parte;

Bucură-te, că ai văzut a Fiului tău moarte de pe cruce;

Bucură-te, că pe Fiul tău cel iubit L-ai văzut răstignit;

Bucură-te, Mieluşea, care pe Mielul junghiat L-ai văzut;

Bucură-te, că pe Doctorul sufletesc şi trupesc L-ai văzut rănit;

Bucură-te, că pe Fiul tău înviat din morţi L-ai privit;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Condacul 12:

,,O, Lumina mea cea dulce, nădejdea şi viaţa mea, o, Bunule Doamne, cum Te stingi pe Cruce” – Fecioara suspinând grăia: «Grăbeşte-te, Iosife, la Pilat şi cere Trupul Învăţătorului tău!» Iar pe Tine văzându-Te gol şi fără slavă zicea: «Fiul meu, sabie a trecut prin sufletul meu, după spusele dreptului Simeon». Iar noi suferind împreună cu Maica Ta, Milostive Mântuitorule, Cel ce Te-ai săvârşit pe Cruce, rupând zapisul păcatelor noastre, Te rugăm, dă-ne har ca să-Ţi cântăm cu dragoste:Aliluia!

Icosul 12:

Cântând milostivirea Ta, Iubitorule de oameni, mă închin îndurărilor Tale, Stăpâne. Ca vrând să mântuieşti făptura Ta ai primit moartea. – Zicea Preacurată. Ci cu învierea Ta, Mântuitorule, miluieşte-ne şi pe cei ce cântăm:

Bucură-te, că ai văzut mort pe Domnul Cel slăvit;

Bucură-te, că ai sărutat trupul Fiului tău adormit;

Bucură-te, că Lumina cea dulce, pe Domnul, în mormânt L-ai aşezat;

Bucură-te, că pe Fiul tău cu atâta jale L-ai îngropat;

Bucură-te, căci cu giulgiu, Trupul sfânt L-ai înfăşurat;

Bucură-te, că sabia tristeţii te-a îndurerat;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Condacul 13:

O, Prealăudată Maică, Cea căzută de scârbă şi de durere sub crucea Fiului tău şi Dumnezeu, ascultă suspinele şi plânsul nostru, şi ne scapă de scârbe, de dureri şi de moartea cea veşnică pe toţi cei ce nădăjduim în nespusa ta milostivire şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1 şi Condacul1.

Pe urmă şi această rugăciune:

Rugăciune către Maica Domnului, la icoana sa ,,Şapte săgeţi”:

O, mult-îndurerată Maica Domnului ceea ce eşti mai presus decât toate fiicele neamurilor, pentru curăţia ta şi mulţimea suferinţelor ce le-ai răbdat pe pământ, primeşte rugăciunile şi suspinarea noastră şi ne păzeşte sub acoperământul milostivirii tale, că alt adăpost şi caldă mijlocire, afară de tine nu avem. Ca ceea ce ai îndrăzneală spre Cel născut din tine, ajută-ne şi ne miluieşte cu rugăciunile tale, să scăpăm de toate săgeţile urii, vrăjmăşiei şi dezbinării dintre noi. Potoleşte inimile învrăjbite şi întoarce în ele dragostea cea frăţească, pentru ca iubindu-ne unii pe alţii, să ne trăim viaţa în pace şi bună înţelegere, şi astfel, să ajungem cu toţii şi în împărăţia cerurilor, unde împreună cu toţi sfinţii vom cânta slavă Unui Dumnezeu în Treime: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, totdeauna acum şi pururea şi în nesfârşiţii veci. Amin!

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.